Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu statistiku, kas palīdz mums sniegt jums labāku pieredzi mūsu mājas lapā. Jūs varat izslēgt tos pārlūkā, ja vēlaties. Turpinot izmantot vietni nemainot iestatījumus jūs piekrītat to izmantošanai
Kurzemes gaļsaimnieks
PRODUKCIJA
Plašs sortiments un izcili produkti!...
Kurzemes gaļsaimnieks
INTERESANTI
Jaunumi un gardas receptes!
Kurzemes gaļsaimnieks
KURZEMES GAĻSAIMNIEKS VEIKALI
Plašāka izvēle, zemākas cenas!
Privātuma politika

SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” (turpmāk – KGS), apstrādā personas datus ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā — Regula) noteikumiem un ievērojot spēkā esošos vietējās valsts tiesību aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: SIA ”Kurzemes Gaļsaimnieks”, Priekules nov., Virgas pag., Paplaka, "Pūpoli", Latvija. E-pasts: info@kgs.lv, telefona numurs: +371 63483999.

Šī privātuma politika izskaidro, kā KGS apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. KGS privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic KGS.

 Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

KGS personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar KGS funkcijām. KGS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana

 • Personāla atlase un vadība

 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana

 • Biznesa plānošana un analītika

 • Sabiedrības informēšana par savu darbību

 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde

 • Pakalpojumu sniegšanai

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

 • KGS īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt KGS un trešo personu īpašumu, kas novietots Kompleksa (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām KGS nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības

 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus KGS.

 

KGS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

 • Leģitīmās intereses nodrošināšana

 • Līguma noslēgšana vai izpilde

 • Datu subjekta piekrišana

KGS objektos KGS organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un KGS vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

 Personas dati, ko apstrādā KGS

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Personas datu kategorijas, ko apstrādā KGS, ir atkarīgas no datu subjekta saistībām ar KGS. KGS ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs privātuma politikas norādītājiem nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

 • finanšu dati;

 • komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar KGS;

 • dati, kurus datu subjekts pats paziņo KGS;

 • videonovērošanas ieraksti un attēli;

 • datu subjekta IP adreses informācija;

 • sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) dati par KGS mājaslapas www.kgs.lv apmeklēšanu;

 • u.c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar KGS.

Personas datu glabāšanas ilgums

KGS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā KGS var realizēt savas leģitīmās intereses

 • kamēr KGS pastāv juridisks pienākums datus glabāt

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc datu glabāšanas perioda beigām, KGS drošā veidā izdzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot KGS mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc KGS izmanto sīkdatnes

KGS izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai

 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku

 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

Serveris, kurā izvietota KGS mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir KGS leģitīmā interese.

KGS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc KGS informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 Trešo personu sīkdatnes

KGS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos KGS var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat KGS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par KGS un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) KGS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu KGS un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot KGS un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”KGS”, Priekules nov., Virgas pag., Paplaka, "Pūpoli", Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@kgs.lv;

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

KGS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus KGS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”Kurzemes Gaļsaimnieks”, Priekules nov., Virgas pag., Paplaka, "Pūpoli", Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@kgs.lv .

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

KGS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu SIA ”Kurzemes Gaļsaimnieks”, Priekules nov., Virgas pag., Paplaka, "Pūpoli", uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@kgs.lv .

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu aizsardzība

KGS ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos KGS nepārtraukti attīsta savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas, tehnisko resursu IT infrastruktūras iekšējo un publisko tīklu, kā arī KGS biroju ēku aizsardzību.

KGS aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un KGS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

 • Datu šifrēšanu, uzglabājot datus (vismaz AES128 šifrēšanu);

 • Ierobežotas piekļuves tiesības atbilstoši katra darbinieka veicamajiem darba pienākumiem;

 • Ugunsmūri;

 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām un apdraudējumiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

KGS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.kgs.lv